Post Jobs

HAVAS GIZLI ILIMLER HAZINESI 2 KITAP PDF

Eski havas, simya, kimya, tıp, el yazması, araştırma inceleme. Osmanlıca See more of Havas ve sırlar on Facebook. Log In. or Gizli ilimler hazinesi. Author. AboutSee All. Highlights info row image. Book. People. 1, likes. Related Pages. Gizli İlimler Hazinesi ve Kenzül Havas Dualari. Book. SifaLı DuaLar Hazinesi. Download all MP3 musics songs and video of Berhetiyye Havas Kitab full Gizli İlimler Hazinesi Kitabı”.mp4 Viewed 2, times and has duration.

Author: Kakree Ferisar
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 7 October 2014
Pages: 177
PDF File Size: 20.36 Mb
ePub File Size: 11.65 Mb
ISBN: 427-2-95417-354-8
Downloads: 84591
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grojar

Ne hayvan iptidas galib ise vehm fikrinde O hayvan suretinde harolursun rzi mahzurt. Ona gre de Idris, ” eriattan ta kopard deyu mahnukan ehit olmutur. Hakkn cemlini hacas grenler Gnl imi nki hakkn dura; Ede akn hem hakkn yara, Maksut olan kita; lemde insandr ; Can deildir hakikati canandr, i zah e d i y o r: Hakk n sevmed ef’linizden ve sfatnzdan ve ztnzdan H a k akna ve A l l a h mahabbe t i ne ney i t e r k ettinz ve neden vazgeldinz?

N i h aye t Bosna lem ve meyihinin mm b i r adamdr ,: Mlhit denen, zndk denen, kzip denen, sadk denen; Taklit denen, tahkik denen, dillerde destan olmuam. Geti artan kt krsye liimler menzil deyn Anda da bulmad kendin nice olsun dilka?

Grmeyen can haiznesi ken’an bilmez kandedir! Derd dirigu matem ol kutbu gavsi lem Oldu ismi a’zam gzden nihan sad gam. Arullah seyran klan Meydannda cevln uran, Hakka cann kurban klan, Prim Gazanfer sultandr. Hac Bayrm Velnin halfeleri: Melmiyei attriyede mmil i i mukayye t t i r. Abdl vehhab a’-rn m a gizi 3. Ayvansary “vefeyt, nda drt r isa les i o lduu muhareer ise de dier i k i r isalesine imdiye k a d a r tesadf edemed im.

  KRAJEWSKI MAREK RZEKI HADESU PDF

Kalbin Allah olduin suretin Rahmndr; Kim Mkevvin ismin ey meh, haliki ekvndr. Biz Ll’l zadenin “Meslekl uak, erhinden aldk. N i haye t baa kamyacam anladm d a gizlk cins ayrp a le t t ahmin yazmaa baladm. Mevln; yle bi les iz ; ahzinesi mabeyn i nde size mo l l a Hudavendgr hli verilptr den i l d i. A k s a r a y l P i r A l i ; Melml ik, b u za t in zaman nda b tn a’aasile intiar etmi ve m u ma i l eyh ten mteaddi t zevat ahzi inabe eylemilerdir.

Mustafa İloglu- Gizli İlimler Hazinesi 02

Cmle yoldan muhtar olanBu yol, ol devlet yoludur. Hulsa Srbn A h m e tge rek zamanndaki nfzu ve ismli Ma’u-knin k a t l i n den sonra melml i i yle naz ik b i r d ev i r d e btn a’aasiyle i dame e t t i rmes i v e g e r e k d i v a n ve ha lk edebiyatndaki deta stat deneb i l ecek m e v k i i n o k t a i nazarandan hi te ihml ed i lecek b i r ahsiyet deildir.

Gnl murg uar her dem o dildarn nevasndan, Ann ak kanadile geer ar mualldan! Her inann rengine gre olur ol munsabijf; Kabnn renini tutar fil hakika levni m.

Mustafa İloglu- Gizli İlimler Hazinesi 02 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

G l ip deden i n A h m e d i Rumn in b u muhammes in i o k u y u p onun tes i r i altnda kalm olmas ba i t deildir Zannndayz. Kamu eya egeri kim haber verir cemalinden, Veli insan olan ismin nian verir msemmadan. E b u Abdrrahmanss lemi n in melmete ai t b i r de r isa les i vardr. Rislei Kueyriy e d e n E b u Trbn si ls i lesini karmaa altm. Firakn narna yandm, yeti ey Yusfi Msr ; Hicab hicrn kaldr ki bu Ya’kub a’madan! Hamdn i Kassr, zamannn ok byk ve nfiz eyhlerinden o lduu g i b i hreti de her ta ra fa yaylmm ve ha t ta Cneyd g i b i Seyyidt tife added i l en ve umum b i r hrmete mazhar o lan b i r zat b i l e kend i s i n i en yksek ve tazimkr ke l ime ler le methetmitir.

Gl ile gl benem, glbyem ; Bi zeban sylenen sz bilrem ; Zindei cavidan ruhi beka, Mrgi ankaya khi kaf oldum; Cmle ecsam iinde can menem. Bir noktadr yerden gke bu lem; Nefahtden geldi bize gelen dem, Sfattr ol, ztdr cn dem. Canmda benim ak Hud olal peyda; Mahvoldu derunimde ne kim var ise sevd ; Sayyad mrdm edeliden beni sayd Oldu bu gnl evk ile blbl gibi eyd!

  HAC UMRE REHBERI PDF

Diyeyin evkin ile imdi sana; Nereye gittn eyle beyan! Nereden oldu bu nuraniyyet? Vad va’d ile halka Ber oldum, nezr oldum, Berim, halka bildirdim ; nezrim Vj. R n in ayndr.

Bu draht lemin oldu mslen re’si ar Tahtdr krs v sk oldular yedi sem. Bu manzumeler ; t asannu ‘dan ri, g aye t samim ve me t i nd i r. B u mahabbe t i n husulnden sonra Hteml enbiy i le ser emei evliy n ice yl b i r l i k e t t i l e hxzinesi. Z i r a sebeb i vziin nefyettii maha lden kaldran, sef ih ve sebeb in k a d r i n i chil o l u r.

A z i z i myle buyurmutur: Bekleye kalbini; Haktan gayriyi fikretmeye ; er’i Ahmetle mzeyyen vrn sr ola! Rihletinin Hdi miskin dedi tarihini: Demi ki Peygamber de bu cmlelerle Aliyi arm. Ol ardan oklar atlur, gelr ciere batlur; Arifler sz satlur ol arm bazaresinde! Tariki Halvetiyye berzah bir turfa vdidir; O vadiden dahi tahkik edeyim sana ieml: Ak-bykta cezbe, Mak’ad Hzr Dedede ifaza kudreti zuhur edip ftde ve Aziz Mahmut vastasile tarikati Celvetiyye, Hzr dededen zhir olmutur.